ด่วนที่สุด การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในงบประมาณ พ.ศ.2558  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 10.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1386 ท่าน