รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 28 ก.ค. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2554 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 909 ท่าน