รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 ส.ค. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2554 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 841 ท่าน