รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 21 ก.ย. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2554 เวลา 15.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1059 ท่าน