สำนักงาน ป.ป.ส. แจ้งว่า มีการออกกฎกระทรวงตามความใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 จำนวน 3 ฉบับ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เวลา 09.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 916 ท่าน