คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารใน อบต. ขนาดกลาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2555 เวลา 14.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 881 ท่าน