การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2029 ท่าน