ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท. ดำเนินการกำชับและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 13.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 986 ท่าน