การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านทางระบบ GFMIS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2556 เวลา 16.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 653 ท่าน