ด่วนที่สุด การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเป็นเอง (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว15188 ลว.17 ก.ย.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 443 ท่าน