ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 540 ท่าน