ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 11.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2458 ท่าน