การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2557 เวลา 13.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 400 ท่าน