ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
 

ขอให้รายงานแบบ ศปถ.1 ให้ สถจ.ทราบทุกวัน ภายในเวลา 11.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 13.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 553 ท่าน