เร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2557 เวลา 16.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 350 ท่าน