โครงการอบรมการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 ที่หนังสือ ตก 0023.3/ว 7673 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 16.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 713 ท่าน