การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 09.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 487 ท่าน