เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (ตก 0037.2/ว 2666 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2553)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2553 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 992 ท่าน