ด่วนทีสุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้จัดสรรมูลค่าเพิ่มให้แก่ราและภาษีธุรกิจชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 09.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 387 ท่าน