ด่วนที่สุด การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 14.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 128 ท่าน