ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1135 ลว 9 สิงหาคม 2561 การคัดเลือเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 133 ท่าน