เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 29 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 28 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 28 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 141 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 28 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
<< หน้าแรก...     22      23      24      25     (26)     27      28      29      30     ....หน้าสุดท้าย >> 2120