เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Excel) [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
การดำเนินการตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) [ 7 ก.ค. 2558 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [720]