เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2557 ]  
 
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Informaion System : SIS) [ 28 ส.ค. 2557 ]  
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ส.ค. 2557 ]  
 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 3/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]  
 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]  
 
การเข้าใช้เเละบันทึกข่้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ 26 ส.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [575]