เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
รายงานจำนวนเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม-16 พฤษภาคม 2551 [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซด์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ 9 ก.ค. 2557 ]  
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [559]