เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2559 ]  
 
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย [ 23 ส.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สุงอายุ [ 23 ส.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธรรณสุขของสถานีอนามัย [ 23 ส.ค. 2559 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [935]