เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี [ 8 ก.ย. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 8 ก.ย. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) [ 8 ก.ย. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6/2557 [ 5 ก.ย. 2557 ]  
 
รับหนังสือข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2557 ]  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ๒๕๕๗ [ 5 ก.ย. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [582]