เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การติดตามนำเข้าข้อมูลในระบบสานสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]  
 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]  
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่ปี 2556 - 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 [ 7 ต.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [595]