เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 4 พ.ย. 2558 ]  
 
เชิญประชุมกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เเละระดับคะเเนน โบนัส 2558 (อบต.) [ 4 พ.ย. 2558 ]  
 
ประชุมโบนัส ปี2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]  
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจตรวจสอบสถานการณ์แหล่งน้ำ ที่มีขนาดมากกว่า 2 ไร่ [ 3 พ.ย. 2558 ]  
 
เรื่อง เร่งรัดนำโครงการที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ [ 3 พ.ย. 2558 ]  
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 3 พ.ย. 2558 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [787]