เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ อปท. แจ้งรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป ที่เปลี่ยน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 ก.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบ e-plan เดือน มิถุนายน ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก 0023.3/ว602 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 8 ก.ค. 2557 ]  
 
ติดตามการบันทึกข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 8 ก.ค. 2557 ]  
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประจำเดือน มิ.ย. 2557 [ 8 ก.ค. 2557 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ....หน้าสุดท้าย >> [557]