เลือกหมวดหนังสือ :
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปรและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ทและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันที่ 21 กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 109 
 
ด่วนที่สุด การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแลพตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
 
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 2037