เลือกหมวดหนังสือ :
สำรวจและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายโบนัสและทุนการศึกษา อปท. [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 102 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/16761 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ด้านการจัดการศึกษา) [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 184 
 
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา [ 29 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 112 
 
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)     47      48      49      50     ....หน้าสุดท้าย >> 1993