เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทาง \"จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\\\" [ 1 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 101 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/บำรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
 
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน งวดที่ ๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 1 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)     47      48      49      50     ....หน้าสุดท้าย >> 2059