เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 139 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 79 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 116 
 
<< หน้าแรก...     45      46      47      48     (49)     50      51      52      53     ....หน้าสุดท้าย >> 1941