เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
ด่วนที่สุด ที่ตก0023.1/ว21657 ลงวีนที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 117 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 21647 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อส้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 136 
 
<< หน้าแรก...     49      50      51      52     (53)     54      55      56      57     ....หน้าสุดท้าย >> 2063