เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปรและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ทและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันที่ 21 กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 128 
 
<< หน้าแรก...     51      52      53      54     (55)     56      57      58      59     ....หน้าสุดท้าย >> 2063