เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนทีสุด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 266 
 
ด่วนที่สุด การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 111 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ๒๕๖๑ [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
 
แจ้งให้ อบต. (ตามบัญชีแนบท้าย) ที่เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 167 
 
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 1936