เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 8498 
 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 248 
 
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 39811 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 312 
 
ด่วนทีสุด แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 216 
 
<< หน้าแรก...     675      676      677      678     (679)     680      681      682      683     ....หน้าสุดท้าย >> 2119