เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ กำหนดหลักเกณพ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 10 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 3355 
 
การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 9 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 252 
 
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 507 
 
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค ในเตพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) [ 9 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 358 
 
<< หน้าแรก...     678      679      680      681     (682)     683      684      685      686     ....หน้าสุดท้าย >> 1939