เลือกหมวดหนังสือ :
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 239 
 
เรื่อง การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังงหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 321 
 
ด่วนที่สุด การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 8506 
 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 248 
 
<< หน้าแรก...     678      679      680      681     (682)     683      684      685      686     ....หน้าสุดท้าย >> 2122