เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 279 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 221 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สุงอายุ [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 285 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธรรณสุขของสถานีอนามัย [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 223 
 
<< หน้าแรก...     679      680      681      682     (683)     684      685      686      687     ....หน้าสุดท้าย >> 2058