เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดสรรเงินอุดหนุนใก้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 228 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 198 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 162 
 
วันที่ 4 พ.ย. 2559 ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอรายชื่อ (เทศบาล 18ท่าน เวลา 10.00น. และ อบต. 30ท่าน เวลา 11.00น.) เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ ใน ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดตาก [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 231 
 
<< หน้าแรก...     681      682      683      684     (685)     686      687      688      689     ....หน้าสุดท้าย >> 2119