เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม [ 3 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 283 
 
เรื่อง เชิญประชุมการเร่งรัดการใช่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ [ 3 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 468 
 
แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม อปท สนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏฺิบัติราชการ ปี 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 474 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 3 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 244 
 
<< หน้าแรก...     684      685      686      687     (688)     689      690      691      692     ....หน้าสุดท้าย >> 1940