เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 125 
 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1053 
 
ด่วนที่สุด การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ที่ ตก 0023.3/ว 7753 ลว. 23 พ.ค.59) [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 174 
 
เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 387 
 
<< หน้าแรก...     685      686      687      688     (689)     690      691      692      693     ....หน้าสุดท้าย >> 1993