เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง การจักสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 388 
 
เรื่อง แนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 210 
 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 403 
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน [ 23 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 204 
 
<< หน้าแรก...     690      691      692      693     (694)     695      696      697      698     ....หน้าสุดท้าย >> 1940