เลือกหมวดหนังสือ :
ติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 390 
 
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 10 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 297 
 
ด่วนมาก เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 10 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 243 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F [ 10 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 282 
 
<< หน้าแรก...     702      703      704      705     (706)     707      708      709      710     ....หน้าสุดท้าย >> 2119