เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 191 
 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 226 
 
การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วง อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 184 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 311 
 
<< หน้าแรก...     712      713      714      715     (716)     717      718      719      720     ....หน้าสุดท้าย >> 2060