เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 259 
 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 209 
 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 332 
 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาก (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1098 ลว.21 กันยายน 2559) [ 21 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 176 
 
<< หน้าแรก...     717      718      719      720     (721)     722      723      724      725     ....หน้าสุดท้าย >> 2120