เลือกหมวดหนังสือ :
การแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 143 
 
เรื่อง ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 188 
 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 195 
 
ด่วนที่สุด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม [ 20 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 520 
 
<< หน้าแรก...     717      718      719      720     (721)     722      723      724      725     ....หน้าสุดท้าย >> 1936