เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด แนวทางการตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 367 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 12 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 197 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดตาก [ 12 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 228 
 
แผนการติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" [ 12 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 309 
 
<< หน้าแรก...     727      728      729      730     (731)     732      733      734      735     ....หน้าสุดท้าย >> 2121