เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 156 
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดบริการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการในจังหวัดตาก [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
ด่วนที่่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 86 
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรหารายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
 
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76      77      78     ....หน้าสุดท้าย >> 1997