เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด พีธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU กับเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร [ 22 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 215 
 
ประกาศขอบเขตการดำเนินงานกลาง (TOR) การจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) [ 21 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 485 
 
โอนเงินงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน [ 21 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 358 
 
ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 21 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 254 
 
<< หน้าแรก...     736      737      738      739     (740)     741      742      743      744     ....หน้าสุดท้าย >> 1936