เลือกหมวดหนังสือ :
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณราจ่ายเพื่อการลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายปะจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 195 
 
รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 208 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 437 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 398 
 
<< หน้าแรก...     741      742      743      744     (745)     746      747      748      749     ....หน้าสุดท้าย >> 1935