เลือกหมวดหนังสือ :
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย) การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 10 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 437 
 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ [ 10 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 238 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 10 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 251 
 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) [ 10 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 241 
 
<< หน้าแรก...     748      749      750      751     (752)     753      754      755      756     ....หน้าสุดท้าย >> 2120