เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการอบรมสัมมนา \"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 130 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 85 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
 
<< หน้าแรก...     72      73      74      75     (76)     77      78      79      80     ....หน้าสุดท้าย >> 2119