เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 389 
 
ขอเชิญประชุมการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ที่ ตก 0023.3/ว 7745 ลว.19 พ.ค.59) [ 19 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 170 
 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 [ 19 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 400 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญนายก อปท. (บางแห่ง) เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตาก (ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2712/2557 ลว.6 พ.ย.2557)  [ 18 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 279 
 
<< หน้าแรก...     751      752      753      754     (755)     756      757      758      759     ....หน้าสุดท้าย >> 2058