เลือกหมวดหนังสือ :
การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
การจัดสรรอัตราข้าราชการ/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 130 
 
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
<< หน้าแรก...     73      74      75      76     (77)     78      79      80      81     ....หน้าสุดท้าย >> 1936