เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท ประจำปี 2559 [ 22 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 899 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 3042 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ e-learning [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 381 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับการบริหารงานพัสดุของ อปท." [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 357 
 
<< หน้าแรก...     777      778      779      780     (781)     782      783      784      785     ....หน้าสุดท้าย >> 1997