เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการคขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนฯ ผ่านทางระบบ GFMIS [ 9 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 268 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS [ 9 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 343 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 58) [ 9 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 455 
 
รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ [ 9 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 177 
 
<< หน้าแรก...     778      779      780      781     (782)     783      784      785      786     ....หน้าสุดท้าย >> 1940