เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/2 1473 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 การติดตามรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ.1-5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 168 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 2059